Skip to content

Mòd Phàislig 2023

Friday 13th – Saturday 21st October 2023

Buidheann Riaghlaidh Ionadail

 • Aonghas Fearghasdan – Cathraiche
 • Pauline Allan – Ionmhasair
 • Louisa Mahon – Rùnaire
 • Seumas Coineagan
 • Grannd MacPhàrlain
 • Ciaran MacAonghais
 • Natalie McShane
 • Ailean Gibson
 • Alastair MacArtair
 • Seumas Greumach
 • Kathryn Burnett
 • Mairead Donnelly
 • Mike Danson
 • Iain Seathach
 • Janis NicDhòmhnaill
 • Lorraine Chamshron
 • Eilidh Danson
 • Gus MacIllEathain