Skip to content

Mòd Phàislig 2023

Friday 13th – Saturday 21st October 2023

Taic shaor-thoileach

A bheil sibh airson ar cuideachadh aig Mòd Phàislig 2023?

Tha iomadh obair eadar-dhealaichte againn airson saor-thoilich.

Tha obair shaor-thoileach na dhòigh mhath air sgilean agus eòlas fhaighinn air obair aig tachartasan mòra.

Tha e cuideachd math airson faighinn a-mach às an taigh, coinneachadh ri daoine ùra den aon seòrsa inntinn ribh fhèin, agus cur gu mòr ris a’ choimhearsnachd.

A bheil ùidh agaibh ann? Cuiribh post-d gu Valerija Tkachenko, ar Co-òrdanaiche Obair Shaor-thoileach, aigeventsvolunteers@renfrewshire.gov.uk.

Mòd Volunteers / Saor-thoilich a’ Mhòid

MM slash DD slash YYYY
applicants must be 16yrs or older / Feumaidh tagraichean a bhith 16 no nas sine
Address / Seòladh(Required)
Email / Post-d(Required)

Data Protection / Dìon Dàta

The information you have supplied will be used for the purpose for which you have provided it and any relevant procedures following from this. This data will be maintained in accordance with the Data Protection Act and will not be passed on or sold to any other organisation without your prior approval unless this is a legal requirement.

Thèid am fiosrachadh a tha thu air a thoirt seachad a chleachdadh airson an adhbhar dhan tug thu seachad e agus modhan iomchaidh sam bith ri linn sin. Thèid an dàta seo a ghleidheadh a rèir na h-Achd Dìon Dàta agus cha tèid a chur air adhart no a reic ri buidheann sam bith eile gun aonta bhuat ro-làimh mura h-eil sin na riatanas a rèir an lagha.

This field is for validation purposes and should be left unchanged.