Skip to content

Mòd Phàislig 2023

Friday 13th – Saturday 21st October 2023

Dachaidh

Fàilte

Às leth na Comataidh Ionadail bu mhath leam fàilte chridheil a chur oirbh uile gu Mòd Phàislig 2023.

Chaidh am Mòd a chumail an seo ann an 2013 agus tha sinn air leth toilichte fàilte a chur air Prìomh Fhèis na Gàidhlig air ais dhan bhaile.

’S e measgachadh de cho-fharpaisean, cuirmean-ciùil, cèilidhean agus tachartasan eile a th’ anns a’ Mhòd agus a bharrachd air na h-eileamaidean nas foirmeile tha Prògram Iomallach beothail ann cuideachd. ’S e measgachadh de cho-fharpaisean, cuirmean-ciùil, cèilidhean agus tachartasan eile a th’ anns a’ Mhòd agus a bharrachd air na h-eileamaidean nas foirmeile tha Prògram Iomallach beothail ann cuideachd.

Ged a tha a’ Ghàidhlig aig cridhe a h-uile càil aig a’ Mhòd, bidh rudeigin ann airson a h-uile duine, fiù ‘s an fheadhainn aig nach eil Gàidhlig agus tha seo gu sònraichte fìor mu phrògram an Iomaill.

Bidh ceòl beò ann an taighean-seinnse timcheall meadhan a’ bhaile a fhreagras air raon farsaing de bhlasan, agus airson a’ chiad uair bidh Club Oifigeil Fèis a’ Mhòid ann. Bidh seo anns an Sneddon air Seann Shràid Sneddon ri taobh Stèisean Sràid Gilmour.

Am measg nan tachartasan iomaill bidh cuirm-chiùil a’ comharrachadh foillseachadh Cruinneachadh Francis Tolmie agus cuirm crìochnachaidh iongantach nuair a chluicheas an còmhlan dealanach Niteworks an aon chuirm Albannach aca den bhliadhna ann an Talla a’ Bhaile.

Gu h-iomlan, tha Iomall na bliadhna-sa a’ gealltainn a bhith làn ghnìomhachd agus tha sinn a’ coimhead air adhart ri ur faicinn ann.

Aonghas Fearghastan, Cathraiche na Comataidh Ionadail

Dè tha dol

Gheibhear Prògram a’ Mhòid aig a’ cheangal seo::

Mòd Phàislig 2023 Prògram Farpaisean a’ Mhòid

Tha Prògram Iomall a’ Mhòid cuideachd ri fhaotainn aig a’ cheangal seo:

Mòd Phàislig 2023 Prògram Iomall a’ Mhòid (pdf)