Skip to content

Mòd Phàislig 2023

Friday 13th – Saturday 21st October 2023

Dè tha dol

Cuirmean-Ciùil na Càisge 2023 le Sgoiltean Siorrachd Rinn-Friù
21 – 22 Màrt bho 7f – Abaid Phàislig
Taisbeanadh ciùil dà oidhch’ le measgachadh de sgoilearan tàlantach à Siorrachd Rinn Friù. Bidh còmhlan-cèilidh agus còisir Ghàidhlig ann mar phàirt den chuirm.
Gheibhear tiocaidean an seo: www.oneren.org/whats-on/events/renfrewshire-schools-spring-concert-series-2023